Spillskyddsarbete

En tjänst för säker kemikaliehantering.

Spillskyddsarbete™ tar ett helhetsgrepp om all kemikaliehantering på er arbetsplats. Vi genomför riskanalyser och föreslår rutiner för säker kemikaliehantering. Genom specialkompetens, standard och metod underlättar vi er miljösäkerhet.

För mer information, kontakta vår spillskyddsingenjör: rebecca.zetterberg@ikaros.net

Riskanalys.
På plats undersöks var och hur olyckor kan inträffa samt vilka konsekvenser dessa kan få. Underlaget blir ett kraftfullt verktyg för förbättring, samt kommunikation internt och gentemot myndighet.

Spillredskap.
Eftersom varje spill är unikt, är det vid val av spillredskap viktigt att ha god kännedom om dess egenskaper. Med fokus på ekonomi hjälper vi er med rätt produktval.

Utbildning
Skräddarsys för berörd personal, skyddsombud och ledning. Utbildning ger god kunskap om den egna verksamhetens risker, och åtgärder - både proaktivt, och vid tillbud/olycka.

Rutiner
Införs, dokumenteras och följs upp. Ansvarsområden fastställs. Rutiner för egenkontroll ger underlag för att förbättra verksamheten ur miljö- och hälsosynpunkt.