Spillskyddsarbete

Tjänster för en miljösäker arbetsplats

Spillskyddsarbete tar ett helhetsgrepp om all kemikaliehantering på er arbetsplats.

Vi erbjuder följande tjänster:

Riskbedömning
På plats i er anläggning identifierar spillskyddsingenjör risker och tar fram förslag på åtgärder.

Kemikalieinventering
Kartläggning av vilka ämnen som finns och i var i anläggningen de förekommer.

Spillskyddsplan
Som komplettering till riskbedömning tar spillskyddsingenjör fram en plan för hur risker skall minskas.

Besiktning
Under återbesök kontrollerar spillskyddsingenjör att åtgärder är korrekt genomförda och att spillskyddet fungerar.

Spillskyddsövning
Våra kunniga säljare utbildar användare i handhavande av spillredskap.

Telefonledes konsultation
Enklare telefonledes rådgivning kring produktval vid problem med spill.